.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


  • Deutsch
  • English
  • Česky

.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


Citát

Nejsem příliš nemocný, ještě o tom mohu mluvit.

Otravy

Otravy jsou dalším ze závažných akutních stavů, které ve svém důsledku dokáží poškodit zdraví a mnohdy ohrozit život postiženého. S otravami (intoxikace) se můžeme setkat jak v domácnostech, tak i v zaměstnání, případně v rámci úmyslných sebevražedných pokusů. Otravy tak ve své podstatě skutečně mohou být vyvolány celou řadou příčin a mohou je vyvolat mnohé toxické látky či léčiva nebo kombinace obou jmenovaných skupin. Je třeba si uvědomit, že s otravami se můžeme například v chemickém a automobilovém průmyslu, ve fabrikách, v zemědělství a v dalších zaměstnáních. Nejčastěji se lze setkat s otravami z potravin (špatně opracované potraviny), z hub – zvláště muchomůrkou, otrav z nadměrného požití alkoholu, případně v rámci sebevražedných pokusů (spolykání léků) nebo jiných toxických látek, apod. Tato kapitola bude tudíž probrána z obecného pohledu a bude se vztahovat k nejčastějším typům otrav.

Příznaky otravy houbami: Zvracení (někdy lze ve zvratcích pozorovat zbytky stravy a hub), jinak se objevují bolesti břicha, průjmy, poruchy vidění, nadměrné slzení a slinění, snížená tepová frekvence.
První pomoc: Vyvolat zvracení, pokud je postižený při plném vědomí, a to co nejdříve od požití hub, kontrola stavu dechu a srdeční činnosti - kontrola pulsu, vždy co nejdříve přivolat Záchrannou službu a zajistit zvratky pro další zkoumání v nemocnici.


CO2: Zčervenání po obličeji a těle, silné bolesti hlavy, závratě a zvracení, objevují se poruchy zraku, poruchy dechu až s přechodem do náhlého bezvědomí.
První pomoc: Okamžité vyvedení postiženého na čerstvý vzduch, kontrola stavu dýchání a srdeční činnosti – kontrola dýchání a pulsu, je-li přítomna porucha dechu, okamžitě zahajte umělé dýchání, došlo-li k zástavě srdeční činnosti je nutné ihned a neprodleně zahájit resuscitaci.


Léky: Vedle postiženého mohou být nalezeny zbytky obalů od léků, případně nám může postižený, je-li při vědomí sdělit, co užil a v jakém množství, jinak lze pozorovat obecné příznaky: nevolnost, změny v hodnotách a kvalitě a rychlosti pulsu, zornice mohou být široké, apod.

První pomoc: Je-li postižený při plném vědomí, tak je vhodné okamžitě vyvolat zvracení, po vyzvracení mu podáme asi 1 litru vody se 4-8 tabletami živočišného uhlí (název: Carbo medicinalis), kontrolujeme stav dýchání a též srdeční činnosti, následně pak přivoláme Záchrannou službu a do jejího příjezdu vyčkáme u postiženého.


Alkoholem: Hloubka otravy závisí na koncentraci požitého alkoholu, ale obecně se objevují příznaky: poruchy rovnováhy a koordinace pohybů, snížení pozornosti a smyslů, zmatenost a postupný úpadek do bezvědomí.
První pomoc: Kontrola dechu a srdeční činnosti, je-li postižený v bezvědomí, uložíme jej do stabilizované polohy, přivoláme vždy neprodleně Záchrannou službu a do jejího příjezdu kontrolujeme stav postiženého a poskytujeme odpovídající první pomoc.