.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


 • Deutsch
 • English
 • Česky

.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


Citát

Nemocnému nepomůže, že leží ve zlaté posteli.

Poranění elektrickým proudem

Poranění elektrickým proudem je častým typem poranění, se kterým se můžeme setkat i na ulici, doma, kdekoliv ve městě, v práci, ale i v přírodě. Kombinuje několik typů poranění:

 1. poranění elektrické
 2. poranění tepelné - popáleniny
 3. a poranění mechanické, které bývá druhotné (pád, exploze, křečovitý stah svalů)

Pokud dojde k zástavě dechu a oběhu, je nutné zahájit oživování s co nejmenší časovou prodlevou.
Na postiženého působí dvojí mechanismus účinku zasažení elektrickým proudem:

 1. přeměna elektrické energie na teplo a poškození tkání teplem
 2. vliv elektrického proudu na buněčné membrány a změna jejich vlastností při průchodu elektrického proudu.
 • Působení stejnosměrného proudu organismus snáší poměrně dobře i při vyšších intenzitách.
 • Hůře je snášen proud střídavý, který je nebezpečný i při malém napětí. Srdce je nejcitlivější na frekvence 50 - 60 Hz, což je frekvence domácích síťových rozvodů.
 • Proud o vysokém napětí nad 1000 V může způsobit spíše rozsáhlé popáleniny a poškození vnitřních orgánů.

Poškození se týká většinou více tělních systémů. Změny krevního oběhu jsou zejména při působení střídavého proudu a jsou vyjádřeny jako poruchy srdečního rytmu. V praxi se projeví velmi zrychleným nebo naopak zpomaleným pulsem či nepravidelným pulsem. Na dýchání se projeví křeč dýchacích svalů vyvolaná průchodem elektrického proudu přes hrudník, nebo zástava dechu po zástavě oběhu. Poškozen může být často i mozek. Poškození se projeví různým stupněm bezvědomí, křečemi, hluchotou, slepotou, poruchami hybnosti nebo čití. Poškození kostí nebo svalů je zpravidla způsobeno svalovým stahem při průchodu elektrickým proudem. Častou komplikací úrazu jsou popáleniny, které vznikají nejčastěji v kontaktu kůže s vodičem, nebo elektrickým obloukem, který provází úrazy elektrickým proudem s vysokým napětím a to i bez kontaktu postiženého s vodičem.

Postup při poskytování první pomoci

 • Zavolat odbornou pomoc.
 • Zásadním úkolem je přerušit kontakt mezi postiženým a zdrojem elektrického proudu. V případě úrazu vysokým napětím je nutno vyčkat v bezpečné vzdálenosti tak dlouho, dokud není vypnut celý obvod. Za bezpečnou vzdálenost považujeme alespoň 10 m.
 • Po vyproštění zahájíme neodkladnou resuscitaci, pokud je ovšem nutná
 • Snažíme se, aby se postiženému dostalo co nejdříve odborné pomoci.
 • Pokud jsou zajištěny životní funkce ošetříme popáleniny, nebo jiná poranění.

Je nutno mít na paměti, že úraz elektrickým proudem způsobí v organismu řadu změn, které nelze při prvním kontaktu s postiženým postihnout. V praxi to znamená, že i postižený, který je po úrazu elektrickým proudem při vědomí a relativně v pořádku je ohrožený selháním základních životních funkcí i po relativně delším časovém intervalu. Proto vždy zajistíme lékařskou pomoc.

Zasažení bleskem

Zasažení bleskem jako typ poranění elektrickým proudem je odlišné od úrazu běžným elektrickým proudem. Může být přímý, nebo zprostředkovaný přes jiné vodiče, déšť, vlhkou půdu atd.

Blesk

je vlastně výboj mezi mraky nebo mezi mrakem a zemí. Energie blesku představuje až jednu miliardu voltů a až 20 000 ampér. Jeho délka trvání je však velmi krátká asi 0,000 1 - 0,003 s. Odpor kůže má v tomto případě ochranný vliv a vzhledem k době trvání a odporu kůže proto blesk při zasažení organismu předá tělu podstatně menší množství energie než např. při poranění vysokým napětím. Navíc proud o vysokém napětí má tendenci proudit po povrchu vodiče (těla).

Vliv na krevní oběh

Přímé zasažení bleskem způsobuje u třetiny poraněných náhlou zástavu srdeční nejčastěji jako prvotní účinek proudu, někdy jako druhotnou vlivem déletrvajícího bezdeší. Časté jsou i poruchy vodivosti, jež mají za následek poruchy srdečního rytmu. Důležité je včasné a neprodlené zahájení resuscitace. Mnoho případů svědčí o tom, že i po dlouhotrvajícím oživování je výsledek úspěšný.

Vliv na dýchání

Zde vzniká často zhmoždění plic s tzv. pneumothoraxem (vzduch v pohrudniční dutině způsobí kolaps plíce). Důvodem vzniku zástavy dechu může být poškození dechového centra v prodloužené míše.

Vliv na nervový systém

Nervová tkáň bývá často poškozena vzhledem k své velké vodivosti. Obraz poškození může být velmi rozmanitý. Je přítomna škála příznaků od přechodné zmatenosti přes popsané smyslové výpadky po bezvědomí s křečemi. Komplikací může být i krvácení do mozku.
Po zásahu blesku přichází v úvahu tupé trauma, zlomeniny, vymknutí zhmožděniny vznikající primárně nebo druhotně při pádu. Je nutno na ně pamatovat při poskytování první pomoci.Na kůži vznikají popáleniny všech stupňů. Rozsáhlé popáleniny bývají neobvyklé. Typickým obrazem na kůži jsou povrchní popáleniny, které mají tvar listů kapradiny.

První pomoc

 • Zavolat odbornou pomoc neprodleně
 • Pokud byl postižený zasažen na vlhké půdě nebo ve vodě je nutno jej přesunout na bezpečnější místo
 • Pokud je bleskem zasaženo více osob dáváme přednost nemocným bez hmatného tepu
 • Zajistit průchodnost dýchacích cest (trojitý manévr...)
 • Při bezdeší umělé dýchání podle zavedeného postupu
 • Při nehmatném tepu nepřímá srdeční masáž.
 • Resuscitaci je nutno zahájit neprodleně abychom předešli trvalým následkům z nedostatku kyslíku.
 • I při déletrvajícím oživování je v tomto případě naděje na úspěch.
 • Pokud se podaří obnovit základní životní funkce je nutné nemocného sledovat nejlépe po 1 minutě.
 • Oživujeme do příjezdu odborné pomoci nebo do obnovení základních životních funkcí
 • I nemocní, kteří byli zasažení bleskem a přežili úraz bez zjevného postižení musí být vyšetření v nemocnici a intenzivně sledováni na místě úrazu do příjezdu odborné pomoci. I u nich se opožděně může vyskytnout selhání základních životních funkcí.